علت بروز و راههاي درمان وسواس چک کردن

علت بروز و راههاي درمان وسواس چک کردن

 

وسواس انواع مختلفي دارد و يکي از انواع آن وسواس چک کردن است که افراد زيادي به آن دچار هستند

وسواس وارسي کردن ياهمان چک کردن،دومين نوع رايج وسواس ميباشداين افراد مدام درحال چک کردن گاز و برق و وسايل مختلف هستنديا زماني که به بيرون ازمنزل ميروند مدام باخود درحال کلنجار هستند که درخانه رابسته بودم يا نه.

اين افراد مدام موضوعي را چک ميکنندولي بازهم اطمينان ندارند ودردلشان آشوب برپاست،اين چک کردن براي ترس از جلوگيري از آتش سوزي وانفجارو غيره ميباشد.

آنها سعي ميکنند از ديگران دراين موضوع کمک بگيرند ولي بازهم با شکست مواجه ميشوند واين وسواس بدترهم ميشود.

 

انواع چک کردن متداول شامل:

 

گاز (ترس از انفجار خانه)

قفل درب (ترس از ورود دزد)

بسته بودن پنجره ها (ترس از ورود دزد )

لوازم برقي (ترس از آتش سوزي )

چراغ خانه (ترس از آتش سوزي )

درب خودرو (ترس از سرقت ماشين )

شير آب (ترس از راه افتادن آب در خانه)

چک کردن چندين باره يک ايميل و نامه( ترس از نوشتن کلمات نامناسب در نامه)

 

اگراين چک کردن ها زياد ازحد بشود و زمان وفکرتان را درگير خود کند اين مسئله بايد درمان شود.‌

 

علل بروز وسواس چک کردن

ريشه هاي وسواس بسيارمتفاوت هستند ولي از نظر روانکاوي ريشه در زمان کودکي دارد که درمرحله مقعدي يعني از???ماهگي تا? سالگي? کودک اتفاق مي افتد.

 

ازنظر روانکاوان؛ افرادي که وسواس دارند معمولا افکار اضطراب آوري دارند که آن را با چک کردن وسايل جابه جا ميکنند تا اين اضطراب را ازبين ببرند، که اين خود "تعريف وسواس" هم ميباشد.

وسواس چک کردن معمولا درافرادي به وجود مي آيد که يکي از اعضاي خانواده شان يا وابستگانشان بيماري اضطرابي دارند.

 

وسواس چک کردن و ارتباط آن با وسواس عملي.

براي مثال فرد دربيرون از منزل است و فکر ميکند که آيا شيرگاز رابسته است يانه. يکمي که بگذرد اضطرابي عجيب و قدرتمند در دلش بوجود ميآيد که براي رها شدن از اين همه اضطراب به دنبال راه چاره ميگردد تا کاري کند که اضطرابش پايان يابد که يک وسواس عملي رخ ميدهد.

 

درمان وسواس چک کردن

اين افرادبراي درمان بايد با يک روان درمانگر شناختي رفتاري گفت و گو داشته باشند.

افرادي که وسواس چک کردن دارندزماني که استرس و اضطراب بيشتري دارند وسواس شان هم بيشتر و شديد تر ميشود.

براي درمان اين افراد،اگرريشه تفکرات اضطراب فرد را بيابيم و آن را حل کنيم فرد از وسواس نيز نجات پيدا خواهد کرد.

 

درمان وسواس چک کردن با دارو

معمولا دراين روش روانپزشک داروهايي به فرد ميدهد تا از اضطراب رهايي پيدا کند و کمتر هم به وسواس بپردازد و اين وسواس نيز درمان شود،اين داروها شامل؛ سرترالين و فلوکستين و سيتالوپرام هستند.

روانپزشک معمولا براي کنترل اضطراب افراد داروي آرامبخش براي آنها تجويز ميکند ولي اين داروهاهمگي تاثير کوتاه مدت دارند و اگر دارو نخورند دوباره اضطراب ممکن است برگردد ولي اگر از روش هاي غيراز دارويي استفاده کنند نتيجه بهتري خواهند ديد.

 

جهت کسب اطلاعات بيشتر و ارتباط با مشاورين مرکز مشاوره خانواده گپچه با ما در تماس باشيد

 

منبع: گپچه

 

[ دوشنبه 30 فروردين 1400 ] [ 11:25 ] [ کاووسی فر ]
[ ]